家課冊

3A - 2023-09-27

ENG:

GB P30-32, 39-43(Tue)

CHIS:

作P.64-66

做quiz

GEOG:

WS (Fri)

P.18,19